Szablony artykułów

Deklaracja dostępności strony Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury

Data publikacji strony internetowej: 2002-02-12
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-10
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona podmiotowa posiada następujące ułatwienia:
– podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
– możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
– na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Jerzakowski.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 672613090

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku znajduje się przy ulicy Żnińskiej.  Wejście główne przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych , pozbawione jest schodów oraz innych barier architektonicznych.. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Większość pomieszczeń w budynku przystosowana jest dla odwiedzin osób niepełnosprawnych. Wyjątek stanowi sala instruktorska znajdująca się na piętrze.
Po lewej stronie  budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, którym można się dostać do biblioteki publicznej oraz sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury.
Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Głuchoniemi, słabosłyszący oraz głuchoniewidomi interesanci Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas wizyty w Gok. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt drogą mailową lub telefoniczną ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.672613090 ), w terminie co najmniej na 2 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.